Liên hệ Liên hệ

Liên hệ

Bayer Australia Limited

PO Box 182

Gordon NSW 2072

AUSTRALIA

Điện thoại: 1800 008 757


Nếu bạn muốn báo cáo tác dụng phụ hoặc phản ánh về chất lượng, xin vui lòng liên hệ với Bayer theo số điện thoại 1800 008 757 hoặc email drugsafety.anz@bayer.com. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chuyên gia chăm sóc y tế của mình hoặc cơ quan y tế tại địa phương.